REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.CSRPK.PL

SPIS TREŚCI

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3 ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

§ 4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR TOWARÓW

§ 5 DANE OSOBOWE

§ 6 REKLAMACJE

§ 7 ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. NINIEJSZY REGULAMIN (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM") OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTÓW ZE SKLEPU INTERNETOWEGO HTTP://CSRPK.PL/ I W SZCZEGÓLNOŚCI REGULUJE:

WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY;

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ;

ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ KONSUMENTÓW Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY;

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

1.2. DEFINICJA POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE:

SKLEP INTERNETOWY– SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM HTTP://CSRPK.PL/

USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR DANYCH – CIEMNA STREFA RAZEM PONAD KILO OLIWIER ROSZCZYK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POD ADRESEM: UL. UL. RUDNICKIEGO 10A/22 WARSZAWA, NIP 118-198-77-94 WPISANY DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) POD NUMEREM: 507248. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA JEST RÓWNIEŻ POD DODATKOWYMI ADRESAMI, TJ ODPOWIEDNIO: CIEMNA STREFA UL. ROSY BAILLY 38, 01-494 WARSZAWA

KLIENT - OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ, KTÓRA CHCE ZAWRZEĆ LUB ZAWARŁA UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ;

KONSUMENT- OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ; PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - OSOBA FIZYCZNA ZAWIERAJĄCA UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA NIEJ CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. ZAMÓWIENIE – WYRAŻENIE PRZEZ KLIENTA WOLI ZAWARCIA UMOWY.

USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – BEZPŁATNA USŁUGA POLEGAJĄCA NA: PROWADZENIU KONTA KLIENTA, UDOSTĘPNIENIU KLIENTOM FORMULARZA ZAMÓWIENIA. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI UZNAWAĆ SIĘ BĘDZIE, ŻE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UZNAJE SIĘ RÓWNIEŻ WSZELKIE CZYNNOŚCI, KTÓRE USŁUGODAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ W CELU PRAWIDŁOWEJ OBSŁUGI PROCESÓW PODANYCH W ZDANIU PIERWSZYM;

REJESTRACJA – UTWORZENIE W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO KONTA KLIENTA. W CELU DOKONANIA REJESTRACJI NALEŻY WYPEŁNIĆ FORMULARZ REJESTRACYJNY. PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO SKUTKOWAĆ BĘDZIE WYSŁANIEM PRZEZ SYSTEM SPRZEDAWCY AUTOMATYCZNEJ WIADOMOŚCI MAILOWEJ INFORMUJĄCEJ O AKTYWACJI KONTA

CENA – CENA, JAKĄ KLIENT SKLEPU ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO ZAPŁATY ZA WYBRANE PRODUKTY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. CENA MOŻE BYĆ WYRAŻONA ZA POMOCĄ NASTĘPUJĄCYCH WALUT: POLSKI ZŁOTY (PLN). PODANA CENA JEST CENĄ BRUTTO (ZAWIERAJĄCA NIEZBĘDNY PODATEK VAT). CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE ZAWIERAJĄ KOSZTÓW PRZESYŁKI, KTÓRE SĄ WSKAZANE W TRAKCJI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE. SPRZEDAWCA GWARANTUJE, ŻE CENA WSKAZANA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NIE ULEGNIE ZMIANIE W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.

DOSTAWA – ­POWIERZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DLA KLIENTA PODMIOTOM TRZECIM W CELU ICH DOSTAWY. SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NALEŻYTEGO OPAKOWANIA I UBEZPIECZENIA WYSYŁANYCH PRODUKTÓW. DOSTAWĘ SWOICH PRODUKTÓW SPRZEDAWCA POWIERZA WYŁĄCZNIE WYSPECJALIZOWANYM FIRMOM KURIERSKIM PROWADZĄCYM W TYM ZAKRESIE PROFESJONALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

1.3 KORESPONDENCJĘ ELEKTRONICZNĄ DOTYCZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO NALEŻY WYSYŁAĆ NA ADRES E-MAIL SKLEP@CSRPK.PLNATOMIAST KORESPONDENCJĘ TRADYCYJNĄ (POCZTOWĄ) NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES:

CIEMNA STREFA UL. ROSY BAILLY 38, 01-494 WARSZAWA

1.4 KLIENTEM SKLEPU INTERNETOWEGO MOŻE BYĆ – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRA KORZYSTA Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ, KTÓRA CHCE ZAWRZEĆ LUB ZAWARŁA UMOWĘ SPRZEDAŻY ZE SPRZEDAWCĄ.

1.5 ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ TYLKO NA TERENIE POLSKI. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCEGO WYSYŁKĘ ZAGRANICĘ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE ZE SPRZEDAWCĄ.

1.6 CENY W SKLEPIE INTERNETOWYM WYRAŻONE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT (CENY BRUTTO). CENY NIE ZAWIERAJĄ EWENTUALNYCH KOSZTÓW WYSYŁKI, KTÓRE SĄ ZALEŻNE OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI I DOSTAWY. KLIENT JEST INFORMOWANY O KOSZTACH DOSTAWY W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

1.7 JEŚLI NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE WSKAZANE W INFORMACJI HANDLOWEJ, TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM SĄ NOWE, A PODMIOTEM ODPOWIEDZIALNYM ZA ICH EWENTUALNE WADY FIZYCZNE I PRAWNE JEST CIEMNA STREFA RAZEM PONAD KILO OLIWIER ROSZCZYK Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, POD ADRESEM: UL. UL. RUDNICKIEGO 10A/22 WARSZAWA, NIP 118-198-77-94 WPISANY DO CEIDG (CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) POD NUMEREM: 507248

§ 2 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

2.1 W RAMACH PROWADZENIA SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGODAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE I NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

2.2 ŚWIADCZENIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST BEZPŁATNE.

2.3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

2.3.1. USŁUGA KONTO KLIENTA:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZOSTAJE ZAWARTA W MOMENCIE DOKONANIA REJESTRACJI (USŁUGODAWCA POTWIERDZA REJESTRACJĘ PRZESYŁAJĄC WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES E-MAIL KLIENTA).

DO DOKONANIA REJESTRACJI NIEZBĘDNE JEST PODANIE W FORMULARZU REJESTRACYJNYM NASTĘPUJĄCYCH DANYCH PRZEZ KLIENTA: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (ULICA, NUMER DOMU, MIEJSCOWOŚĆ WRAZ Z KODEM POCZTOWYM), ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ORAZ HASŁO.

W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NIEZBĘDNE JEST POTWIERDZENIE ZAPOZNANIA SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM

KLIENT, KTÓRY DOKONAŁ REJESTRACJI MA DOSTĘP DO DODATKOWYCH OPCJI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM KONTA KLIENTA, TAKICH JAK: MOJE KONTO I MOJE ZAMÓWIENIA

UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU KONTA JEST ZAWIERANA NA CZAS NIEOZNACZONY.

2.3.2. USŁUGA INTERAKTYWNY FORMULARZ:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIENIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM ZOSTAJE ZAWARTA W MOMENCIE ROZPOCZĘCIA KORZYSTANIA Z POWYŻSZEJ USŁUGI (DODANIE PRODUKTU DO KOSZYKA).

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POLEGAJĄCEJ NA UDOSTĘPNIENIU INTERAKTYWNEGO FORMULARZA UMOŻLIWIAJĄCEGO ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST ZAWIERANA NA CZAS OZNACZONY I ULEGA ROZWIĄZANIU Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

2.4. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

2.4.1. KLIENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO WYPOWIEDZENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM PRZEZ USŁUGODAWCĘ W KAŻDEJ CHWILI (NP. USUNIĘCIE KONTA KLIENTA). WYPOWIEDZENIE UMOWY NASTĘPUJE BEZ PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH KOSZTÓW I BEZ WSKAZANIA PRZYCZYN:

2.4.1.1. WYPOWIEDZENIA UMOWY MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ PRZESŁANIE ODPOWIEDNIEGO OŚWIADCZENIA NA ADRES MAILOWYSKLEP@CSRPK.PL LUB TEŻ PISEMNIE NA ADRES USŁUGODAWCY (WSKAZANY NA WSTĘPIE NINIEJSZEGO REGULAMINU).

2.4.1.2. UMOWA W TAKIM PRZYPADKU WYGASA PO UPŁYWIE 7 DNI OD CHWILI OTRZYMANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ WYPOWIEDZENIA.

2.4.2. USŁUGODAWCA MA PRAWO WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z ZACHOWANIEM 7 DNIOWEGO TERMINU WYPOWIEDZENIA W PRZYPADKU, GDY KLIENT DOSTARCZA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM.

2.4.3. WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY NIE WIĄŻE SIĘ Z UTRATĄ PRAW JUŻ NABYTYCH PRZEZ KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAWCY.

2.4.4. KONSUMENT MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TERMINIE 14 DNI OD JEJ ZAWARCIA (PATRZ § 7 REGULAMINU)

2.5.SPRZEDAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO CHWILOWEGO WSTRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ZE WZGLĘDÓW KONSERWACYJNYCH LUB KONIECZNOŚCI UAKTUALNIENIA DANYCH.

§3 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W SYSTEMIE SKLEPU INTERNETOWEGO;

3.2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ ZAREJESTROWANYCH KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO POLEGA NA DODANIU ODPOWIEDNICH TOWARÓW DO KOSZYKA INTERNETOWEGO. W PRZYPADKU KIEDY WSZYSTKIE INTERESUJĄCE KLIENTA PRZEDMIOTY ZNAJDUJĄ SIĘ W KOSZYKU, NALEŻY ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE W TYM CELU NALEŻY WYBRAĆ METODĘ PŁATNOŚCI I SPOSÓB DOSTAWY.

3.3. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA DANYCH ODPOWIADAJĄCYCH PRAWDZIE.

3.4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NASTĘPUJE W MOMENCIE KLIKNIĘCIA W PRZYCISK „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, LUB W INNY Z RÓWNOWAŻNYM SFORMUŁOWANIEM.

3.5. PO ZŁOŻENIU PRAWIDŁOWEGO ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRZYJĘTE. ZAMÓWIENIA KAŻDORAZOWO SĄ POTWIERDZANE TELEFONICZNIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

3.6. SPRZEDAWCA PRZYSTĘPUJE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PO POTWIERDZENIU ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z § 3.5 JEŚLI KLIENT DOKONAŁ WYBORU PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM, BĄDŹ PO OTRZYMANIU PRZEZ SYSTEM SKLEPU PŁATNOŚCI. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI TO: PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA PODANY NUMER KONTA, PŁATNOŚCI ONLINE ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PRZELEWY24, PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM.

3.7. KLIENT MOŻE ANULOWAĆ ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE LUB JE ZMODYFIKOWAĆ, W TYM CELU NALEŻY:

A) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SPRZEDAWCĄ TELEFONICZNIE;

B) SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z SPRZEDAWCĄ DROGĄ MAILOWĄ;

C) POPRZEZ FORMULARZ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA STRONIE: CSRPK.PL ZAKŁADKA „KONTAKT Z NAMI” HTTP://CSRPK.PL/INDEX.PHP?ROUTE=INFORMATION/CONTACT

3.8. ZAMÓWIENIA SĄ OBSŁUGIWANE PRZEZ DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO W DNI ROBOCZE TJ. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY, W GODZINACH 10.00-15.00.

3.9.PRZY WYBORZE OPCJI PŁATNOŚCI NA KONTO, KLIENT POWINIEN DOKONAĆ ZAPŁATY W CIĄGU 48h OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA. W PRZYPADKU BRAKU DOKONANIA PŁATNOŚCI ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE. O ANULOWANIU ZAMÓWIENIA KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY DROGĄ MAILOWĄ

§4 PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ODBIÓR

4.1 PŁATNOŚĆ

4.1.1. Z TYTUŁU WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST ZAPŁACIĆ WSKAZANĄ W ZAMÓWIENIU CENĘ TOWARÓW ORAZ KOSZT ICH WYSYŁKI.

4.1.2. CENA POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM JEST CENĄ BRUTTO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) OBEJMUJĄCĄ RÓWNIEŻ NALEŻNY PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W OBOWIĄZUJĄCEJ STAWCE. PODANE CENY NIE ZAWIERAJĄ JEDNAK KOSZTÓW EWENTUALNEJ PRZESYŁKI, KTÓRA TO ZOSTANIE WSKAZANA W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

4.1.3. PŁATNOŚĆ NASTĘPUJE W WYBRANEJ PRZEZ KLIENTA FORMIE:

A) GOTÓWKOWEJ - PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM

B) BEZGOTÓWKOWEJ :

-PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK SKLEPU NR KONTA: SANTANDER BANK POLSKA S.A. PL78 1090 1014 0000 0001 3634 2990 

-PŁATNOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ONLINE: PRZELEWY24

4.1.4. CENA PODANA PRZY KAŻDYM TOWARZE JEST WIĄŻĄCA W CHWILI ZŁOŻENIA PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA. CENA TA NIE ULEGNIE ZMIANIE NIEZALEŻNIE OD ZMIAN CEN W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓRE MOGĄ SIĘ POJAWIĆ W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH TOWARÓW PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA ZAMÓWIENIA.

4.2. DOSTAWA

4.2.1. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO KOMPLETOWANE SĄ PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CIĄGU 3 DNI OD DNIA DOKONANIA ZAPŁATY (W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM), BĄDŹ W CIĄGU 3 DNI OD POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA (W PRZYPADKU WYBORU OPCJI PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM).

4.2.2. WYSYŁKA ZAMÓWIONYCH TOWARÓW ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA ADRESY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCEGO WYSYŁKĘ ZAGRANICĘ NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ INDYWIDUALNIE ZE SPRZEDAWCĄ.

4.2.3. W PRZYPADKU BRAKU ODMIENNEJ UMOWY SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, W TERMINIE NIE DŁUŻSZYM NIŻ TRZYDZIEŚCI DNI PO ZŁOŻENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO OŚWIADCZENIA WOLI O CHĘCI ZAWARCIA UMOWY.

4.2.4. CZAS DOSTAWY UZALEŻNIONY JEST OD SPOSOBU DOSTAWY/ODBIORU TOWARU WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA I NIE POWINIEN PRZEKROCZYĆ 7 DNI ROBOCZYCH.

4.2.5. SPRZEDAWCA POWIERZA DOSTARCZENIE TOWARÓW PODMIOTOM TRZECIM PROWADZĄCYM W TYM ZAKRESIE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ: TJ.: DPD POLSKA SP. Z O.O., UL. MINERALNA 15, 02–274 WARSZAWA, WWW.DPD.COM.PL, E-MAIL: DPD@DPD.COM.PL, TEL. 022 577 55 00, FAX 022 577 55 50 SPÓŁKA WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW W SĄDZIE REJONOWYM DLA M. ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS NR 0000028368, NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 228.604.000,00 PLN

4.3. ODBIÓR TOWARÓW

4.3.1. SPRZEDAWCA INFORMUJĘ ŻE KLIENTOM PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SPRAWDZENIA STANU PRZESYŁKI PO JEJ DOSTARCZENIU NA MIEJSCE WSKAZANE W ZAMÓWIENIU. SPRAWDZENIA STANU PRZESYŁKI PRZYSŁUGUJE PRZED JEJ ODBIOREM OD PRZEWOŹNIKA.

4.3.2. W PRZYPADKU KIEDY, PRZED WYDANIEM PRZESYŁKI OKAŻE SIĘ, ŻE ULEGŁA ONA USZKODZENIU BĄDŹ DOZNAŁA UBYTKU TO PRZEWOŹNIK MA OBOWIĄZEK SAM NIEZWŁOCZNIE USTALIĆ PROTOKOLARNIE STAN PRZESYŁKI ORAZ OKOLICZNOŚCI POWSTANIA SZKODY. JEDNAK W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PRZEWOŹNIK WYKONUJE TE CZYNNOŚCI NA ŻĄDANIE UPRAWNIONEJ DO ODBIORU OSOBY.

4.3.3. INFORMUJEMY, ŻE JEŻELI PO WYDANIU PRZESYŁKI ZAUWAŻĄ PAŃSTWO UBYTEK LUB USZKODZENIE NIEDAJĄCE SIĘ Z ZAUWAŻYĆ Z ZEWNĄTRZ, TO PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO, NIEZWŁOCZNIE PO UJAWNIENIU SZKODY, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W CIĄGU 7 DNI OD ODBIORU PRZESYŁKI, ŻĄDAĆ OD PRZEWOŹNIKA USTALENIA STANU PRZESYŁKI.

4.3.4. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW BĄDŹ WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z SPRZEDAWCĄ POD NUMERAMI TELEFONÓW WSKAZANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPRZEDAWCY.

4.3.5. W PRZYPADKU NIEODEBRANIA PRZESYŁKI PRZESŁANEJ ZGODNIE Z UMOWĄ SPRZEDAWCA MOŻE WEZWAĆ KLIENTA DO WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY Z ZAKREŚLENIEM TERMINU I ZAGROŻENIEM, ŻE W RAZIE BEZSKUTECZNEGO JEGO UPŁYWU ODSTĄPI OD UMOWY SPRZEDAŻY. PO UPŁYWIE TERMINU I BRAKU REAKCJI ZE STRONY KLIENTA SPRZEDAWCA SKŁADA KLIENTOWI OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ OD KLIENTA NAPRAWIENIA SZKODY WYNIKŁEJ Z NIEWYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

§ 5 DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora danych (CIEMNA STREFA UL. ROSY BAILLY 38, 01-494 WARSZAWA) w celu realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego. Do umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego zaliczamy:

A) Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży,

B) Przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter),

C) Prowadzenie Konta Klienta po uprzedniej Rejestracji na stronie Sklepu internetowego.

5.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.3. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.

5.4. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:

A) Wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

B) Wybranemu przez Klienta podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.

C) Firmie księgowej dokonującej rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego- w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży.

D) Firmie dostarczającej oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.

5.5. Podmiotom wskazanym w § 5.4. Są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.

5.6. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. Organom ścigania).

5.7. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. Dane zostały zebrane.

5.8. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

5.9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczanego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

5.10. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.

5.11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: SKLEP@CSRPK.PL bądź listownie na adres: CIEMNA STREFA UL. ROSY BAILLY 38, 01-494 WARSZAWA

§ 6 REKLAMACJE

6.1. W PRZYPADKU GDY DOSTARCZONY TOWAR NIE JEST ZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA WSKAZANE W USTAWIE O PRAWACH KONSUMENTA.

6.2. SPRZEDAWCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY ISTNIEJĄCY W CHWILI JEGO DOSTARCZENIA I UJAWNIONY W CIĄGU DWÓCH LAT OD TEJ CHWILI, CHYBA ŻE TERMIN PRZYDATNOŚCI TOWARU DO UŻYCIA, OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, JEST DŁUŻSZY.

6.3. JEŻELI PRODUKT JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA MOŻE ŻĄDAĆ JEGO NAPRAWY LUB WYMIANY.

6.4. SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ WYMIANY, GDY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA ŻĄDA NAPRAWY, LUB SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ NAPRAWY, GDY KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH ŻĄDA WYMIANY, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW DLA SPRZEDAWCY.

6.5. JEŻELI NAPRAWA I WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAŁYBY NADMIERNYCH KOSZTÓW DLA SPRZEDAWCY, MOŻE ON ODMÓWIĆ DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY.

6.6. W WYPADKACH OKREŚLONYCH USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA, W PRZYPADKU GDY TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA MOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY. DOTYCZY TO SYTUACJI, GDY:

a) SPRZEDAWCA ODMÓWIŁ DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY Z UWAGI NA NIEMOŻLIWOŚĆ WYKONANIA NAPRAWY LUB WYMIANY BĄDŹ NADMIERNE KOSZTY Z TYM ZWIĄZANE,

b) SPRZEDAWCA NIE DOPROWADZIŁ TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W ROZSĄDNYM CZASIE OD CHWILI, W KTÓREJ ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZEZ KONSUMENTA O BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA, UWZGLĘDNIAJĄC SPECYFIKĘ TOWARU ORAZ CEL, W JAKIM KLIENT GO NABYŁ,

c) POMIMO PRÓB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CELU DOPROWADZENIA TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY, BRAK TEN WYSTĘPUJE NADAL,

d) BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY JEST NA TYLE ISTOTNY, ŻE UZASADNIA OBNIŻENIE CENY ALBO ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY BEZ UPRZEDNIEGO SKORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW OCHRONY WSKAZANYCH W UST. 3,

e) Z OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY LUB OKOLICZNOŚCI WYRAŹNIE WYNIKA, ŻE NIE DOPROWADZI ON TOWARU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY W ROZSĄDNYM CZASIE LUB BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA LUB PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA.

6.7. KONSUMENT LUB PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA NIE MOŻE ŻĄDAĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, JEŻELI BRAK ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY JEST NIEISTOTNY.

6.8. ZALECANE JEST ABY KLIENT SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ ZAKUPIONEGO PRODUKTU:

a) PRZEKAZAŁ SPRZEDAWCY INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI OKREŚLIŁ RODZAJ I DATĘ WYSTĄPIENIA WADY;

b) OKREŚLIŁ ŻĄDANIE ZWIĄZANE Z REKLAMACJĄ PRODUKTU (NAPRAWA TOWARU, WYMIANA TOWARU NA NOWY);

c) PODAŁ SWOJE DANE KONTAKTOWE.

6.9. SPRZEDAWCA INFORMUJE, ŻE W PRZYPADKU PRODUKTÓW OBJĘTYCH TAKŻE GWARANCJĄ UPRAWNIENIA Z TEGO TYTUŁU NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI ZAMIESZCZONYMI W KARCIE GWARANCYJNEJ. GWARANCJA NA SPRZEDANY PRODUKT NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA, ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ KLIENTA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY W ZAKRESIE OKREŚLONYM USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA.

6.10. KLIENT MOŻE ZGŁASZAĆ RÓWNIEŻ REKLAMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STRONY SKLEPU INTERNETOWEGO LUB KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

6.11. ROZPATRZENIE REKLAMACJI NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ W TERMINIE 14 DNI.

6.12. ODPOWIEDŹ W SPRAWIE REKLAMACJI ZOSTANIE WYSYŁANA NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES MAILOWY LUB W INNY WSKAZANY PRZEZ KLIENTA SPOSÓB.

6.13. W CELU UŁATWIENIA PROCEDURY REKLAMACJI KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z FORMULARZA REKLAMACYJNEGO UDOSTĘPNIANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ.(WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO REGULAMINU).

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. KLIENT BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.), KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODANIA PRZYCZYN, SKŁADAJĄC STOSOWNE OŚWIADCZENIE W TERMINIE CZTERNASTU (14) DNI. DO ZACHOWANIA TEGO TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM. OŚWIADCZENIE MOŻNA WYSŁAĆ NA NASTĘPUJĄCY ADRES:

CIEMNA STREFA UL. ROSY BAILLY 38, 01-494 WARSZAWA

BĄDŹ TEŻ MAILOWO NA ADRES: SKLEP@CSRPK.PL

7.2. TERMIN CZTERNASTODNIOWY, W KTÓRYM KONSUMENT MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY LUB UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, LICZY SIĘ OD DNIA WYDANIA PRODUKTU W PRZYPADKU UMOWY SPRZEDAŻY, A GDY UMOWA DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ- OD DNIA JEJ ZAWARCIA.

7.3. SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY PRZESYŁA KONSUMENTOWI WIADOMOŚCIĄ MAILOWĄ POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WW. OŚWIADCZENIA.

7.4. W RAZIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY - UMOWA SPRZEDAŻY LUB UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ. TO, CO STRONY ŚWIADCZYŁY, ULEGA ZWROTOWI W STANIE NIEZMIENIONYM, CHYBA, ŻE ZMIANA BYŁA KONIECZNA DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY, BĄDŹ TEŻ MA ZASTOSOWANIE § 7.7. REGULAMINU. ZWROT POWINIEN NASTĄPIĆ NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE CZTERNASTU DNI.

7.5. SPRZEDAWCA DOKONA ZWROTU OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA ŻE KONSUMENT WYRAŹNIE ZGODZI SIĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU , KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI. SPRZEDAWCA MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA DO CHWILI OTRZYMANIA RZECZY Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEJ ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

7.6. KONSUMENT PONOSI TYLKO BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU RZECZY DO SPRZEDAWCY.

7.7. JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA RZECZY INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KONSUMENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW

7.8. KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

7.9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH:

a. O ŚWIADCZENIE USŁUG, ZA KTÓRE KONSUMENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, JEŻELI SPRZEDAWCA WYKONAŁ W PEŁNI USŁUGĘ ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, I PRZYJĄŁ TO DO WIADOMOŚCI;

b. W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI SPRZEDAWCA NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;

c. W KTÓREJ PRZEDMIOTEM UMOWY JEST TOWAR NIEPREFABRYKOWANY, WYPRODUKOWANY WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCY ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;

d. W KTÓREJ PRZEDMIOTEM UMOWY SĄ TOWARY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI TOWARAMI;

e. W KTÓREJ KONSUMENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY SPRZEDAWCA DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; A JEŻELI SPRZEDAWCA ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KONSUMENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA TOWARY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB TOWARÓW;

f. ZAWARTEJ W DRODZE AUKCJI PUBLICZNEJ;

g. O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH NIEDOSTARCZANYCH NA NOŚNIKU MATERIALNYM, ZA KTÓRE KONSUMENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, JEŻELI SPRZEDAWCA ROZPOCZĄŁ ŚWIADCZENIE ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA, KTÓRY ZOSTAŁ POINFORMOWANY PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA, ŻE PO SPEŁNIENIU ŚWIADCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ UTRACI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, I PRZYJĄŁ TO DO WIADOMOŚCI, A SPRZEDAWCA PRZEKAZAŁ MU POTWIERDZENIE;

h. O ŚWIADCZENIE USŁUG, ZA KTÓRE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPŁATY CENY, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYRAŹNIE ZAŻĄDAŁ OD SPRZEDAWCY, ABY PRZYJECHAŁ DO NIEGO W CELU DOKONANIA NAPRAWY, A USŁUGA ZOSTAŁA JUŻ W PEŁNI WYKONANA ZA WYRAŹNĄ I UPRZEDNIĄ ZGODĄ KONSUMENTA.

7.10. NAJPÓŹNIEJ W CHWILI DOSTARCZENIA RZECZY SPRZEDAWCA PRZEKAZUJE KONSUMENTOWI NA TRWAŁYM NOŚNIKU POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

7.11. PRZEPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTA ZAWARTE W NINIEJSZYM ROZDZIALE STOSUJE SIĘ DO OSOBY FIZYCZNEJ ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANĄ Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, GDY Z TREŚCI TEJ UMOWY WYNIKA, ŻE NIE POSIADA ONA DLA TEJ OSOBY CHARAKTERU ZAWODOWEGO, WYNIKAJĄCEGO W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEDMIOTU WYKONYWANEJ PRZEZ NIĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UDOSTĘPNIONEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

8.1. ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH ROZBIEŻNOŚCI CZY TEŻ BŁĘDÓW ZALECA SIĘ ABY URZĄDZENIA ZA POMOCĄ KTÓREGO KLIENT KORZYSTA ZE SKLEPU HTTP://CSRPK.PL/ SPEŁNIAŁO CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA TECHNICZNE KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA:

8.1.1. KOMPUTER LUB INNE URZĄDZENIE MOBILNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

8.1.2. PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA: A.) INTERNET EXPLORER W WERSJI 4.0 LUB NOWSZEJ B.) MOZILLA FIREFOX W WERSJI 4.0 LUB NOWSZEJ LUB C.) GOOGLE CHROME W WERSJI 1.0 LUB NOWSZEJ Z

8.1.3. AKTYWNE WTYCZKI - JAVA, FLASH

8.1.4. ROZDZIELCZOŚĆ MONITORA 1280 X 800, KOLORY 24 LUB 32 BIT

8.1.5. POSIADANIE PRZEZ KLIENTA KONTA E-MAIL.

8.2. INFORMACJA DLA KLIENTA SKLEPU INTERNETOWEGO W JAKI SPOSÓB MOŻE SPRAWDZIĆ CZY ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE NIE ZAWIERA BŁĘDÓW, A ZARAZEM JAK JE MOŻNA SKORYGOWAĆ:

8.2.1. PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, AŻ DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”, LUB INNEGO Z RÓWNOWAŻNYM SFORMUŁOWANIEM KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY WPROWADZONYCH DANYCH (NP. RODZAJ/ILOŚĆ TOWARÓW/SPOSÓB DOSTAWY). W PRZYPADKU, NIEZGODNOŚCI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ WYŚWIETLANYMI KLIENTOWI KOMUNIKATAMI ORAZ INFORMACJAMI DOSTĘPNYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO I KOLEJNYCH JEGO PODSTRONACH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW CZY TEŻ TRUDNOŚCI PROSIMY O KONTAKT – MAILOWY SKLEP@CSRPK.PL LUB TELEFONICZNY POD NUMEREM +48 790-625-125 (OPŁATA STANDARDOWA WG WŁAŚCIWEGO OPERATORA).

8.2.2. W PRZYPADKU BŁĘDU KLIENTA CO DO WPROWADZONYCH DANYCH (NP. ILOŚĆ ZAMAWIANEGO TOWARU, BŁĘDNE NALICZENIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SYSTEM), W TYM CELU ZALECA SIĘ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES SKLEP@CSRPK.PL Z ŻĄDANIEM ZMIANY LUB ZGŁOSIĆ CHĘĆ ZMIANY TELEFONICZNIE KONTAKTUJĄC SIĘ POD NUMEREM TELEFONU +48 790-625-125 (OPŁATA STANDARDOWA WG WŁAŚCIWEGO OPERATORA). PO DOKONANIU KOREKTY ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA WYSYŁA WIADOMOŚĆ E-MAIL NA PODANY W ZAMÓWIENIU ADRES, W KTÓRYM ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA POPRAWIONEGO ZAMÓWIENIA.

8.3. ZASADY I SPOSOBY UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

8.3.1. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE:

8.3.1.1. POPRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

8.3.1.2. POPRZEZ WYDRUKOWANIE I PRZEKAZANIE KLIENTOWI WRAZ Z ODBIOREM LUB PRZESYŁKĄ TOWARU SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

8.3.2. TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SPRZEDAWCY ORAZ PRZEKAZYWANA KLIENTOM NA KAŻDE ICH ŻĄDANIE.

8.4. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRAWA, W TYM KODEKSU CYWILNEGO, USTAWY OŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U. NR 144, POZ. 1204 ZE ZM.); USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 30 MAJA 2014 R. (DZ. U. Z 2014 R. POZ. 827) ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

8.5. ZMIANY W REGULAMINIE:

8.5.1. USŁUGODAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN NINIEJSZEGO REGULAMINU, O CZYM KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY NAJPÓŹNIEJ Z 14 DNIOWYM WYPRZEDZENIEM PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN. INFORMACJA O ZMIANACH ZOSTANIE RÓWNIEŻ WYRAŻONA W WYRAŹNY SPOSÓB POPRZEZ ZAMIESZCZENIE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ PRZESŁANA NA ADRES E-MAIL ZAREJESTROWANEGO KLIENTA. PONADTO KLIENT ZOSTANIE KAŻDORAZOWO POPROSZONY O AKCEPTACJĘ NOWEGO REGULAMINU PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.

8.5.2. ZMIENIONY REGULAMIN WIĄŻE KLIENTA, JEŻELI ZOSTAŁY ZACHOWANE WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 384 KODEKSU CYWILNEGO (TZN. KLIENT ZOSTAŁ PRAWIDŁOWO POWIADOMIONY O ZMIANACH), A KLIENT NIE WYPOWIEDZIAŁ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ O CHARAKTERZE CIĄGŁYM W TERMINIE 30 DNI.

8.5.3. ZMIANY REGULAMINU NIE BĘDĄ W ŻADEN SPOSÓB NARUSZAĆ PRAW NABYTYCH PRZEZ KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE SKLEPU INTERNETOWEGO PRZED DNIEM WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIAN, W SZCZEGÓLNOŚCI NIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYWU NA ZŁOŻONE I/LUB REALIZOWANE ZAMÓWIENIA. W TAKIM PRZYPADKU ZAMÓWIENIA TE BĘDĄ REALIZOWANE NA ZASADACH OKREŚLONYCH W POPRZEDNIM REGULAMINIE.

8.6. UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW ZAWIERANA JEST ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM I W JĘZYKU POLSKIM.

8.7. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM W PRZYPADKU SPORU ZE SPRZEDAWCĄ MA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ. KONSUMENT MOŻE M.IN.:

A) ZWRÓCIĆ SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO DZIAŁAJĄCEGO PRZY INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.

B) ZWRÓCIĆ SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ.

C) UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH).

D) ZŁOŻYĆ SKARGĘ POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY POD ADRESEM INTERNETOWYM HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/ODR/MAIN/INDEX.CFM?EVENT=MAIN.HOME.SHOW&LNG=PL. JEST TO UNIJNA PLATFORMA INTERNETOWEGO SYSTEMU ROZSTRZYGANIA SPORÓW POMIĘDZY KONSUMENTAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI. PLATFORMA TA DZIAŁA WE WSZYSTKICH JĘZYKACH UNII EUROPEJSKIEJ I MOGĄ PAŃSTWO Z NIEJ SKORZYSTAĆ PO WYKORZYSTANIU PROCEDURY REKLAMACYJNEJ U SPRZEDAWCY.”8.8. EWENTUALNE SPORY POWSTAŁE POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ, A KLIENTEM NIEBĘDĄCYM JEDNOCZEŚNIE KONSUMENTEM W ROZUMIENIU ART. 22[1] KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ.U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.), ZOSTAJĄ PODDANE SĄDOWI WŁAŚCIWEMU ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ SPRZEDAWCY.

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.01.2023 R.

Załączniki

1. Wzór formularza reklamacji

2. Wzór odstąpienia od umowy dla osób uprawnionych zgodnie z § 7 Regulaminu